efener

L’energia és per moltes empreses i organismes, una de les seves principals matèries primeres. La gran volatilitat en els preus energètics fan imprescindible minimitzar al màxim la seva afectació, consumint el mínim d’energia, al preu més econòmic i introduint el màxim de sistemes d’autoproducció.

Efener aplica en tots els seus projectes les tecnologies més eficients al seu abast per reduir el consum energètic. En aquesta línia assessorem a empreses i organismes oficials a introduir aquelles tecnologies que permeten un ús eficient de l’energia, alhora de reduir la factura energètica present i futura. Aquest àmbit engloba múltiples tecnologies i sistemes com la millora de processos productius, climatització d’edificis, millores en l’enllumenat, en els usos dels edificis... Els serveis oferts en aquest camp s’estructuren en 3 àmbits, malgrat tots tres estan plenament interrelacionats:

Auditories i projectes d’estalvi energètic

L’eina bàsica per la identificació dels potencials de millora d’una empresa en la seva gestió energètica.

 • Realització d’auditories gratuïtes en les que s’identifica la potencialitat d’aplicació de mesures d’estalvi energètic
 • Enfoc pragmàtic a les auditories, identificant els principals camps de millora i la tecnologia més adient per establir juntament amb el client el pla d’actuacions més rendible a curt i mig termini
 • Realització de projectes de millora energètica en indústries, edificis de serveis i habitatges
 • Independència respecte a empreses comercialitzadores de gas i electricitat
Assessorament en la contractació

El primer pas ha de ser consumir el mínim necessari, però tenint molt en compte el pagar el mínim per l’energia que es consumeix.

 • Possibilitat d’estalvis pel canvi de tarifa, racionalització potència contractada i eliminació recàrrecs per energia reactiva
 • Negociació amb empreses comercialitzadores
 • Implantació del sistema Efiweb de gestió energètica
Implantació de mesures

Es busca la millor fórmula per afrontar les inversions associades als canvis que a implementar.

 • Realització d’estudis de viabilitat econòmica per la implementació de les inversions
 • Auditoria d’instal·lacions construïdes o en fase de projecte
 • Projectes de detall de les inversions a realitzar
 • Instal·lacions claus en mà
 • Tramitacions administratives
 • Recerca de finançament. Possibilitat d’externalitzar la inversió amb Empreses de Serveis Energètics
 • Recerca i tramitació de subvencions